Głosowanie w 57. plebiscycie sportowym rozpoczęte

 Plebiscyt Sportowy Nowin to najstarszy i najbardziej prestiżowy ranking podkarpackich sportowców. W tym roku nagrody dla najlepszych i najpopularniejszych sportowców zostaną przyznane już po raz 57.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniach 7-8 stycznia br. stwierdzono bardzo wysokie stężenia pyłu PM10 na wszystkich stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Na wszystkich stacjach zanotowano przekroczenia poziomów średniodobowych.

Najwyższe średniodobowe stężenia pyłu PM10 na poziomie 201 μg/m3 (402% wartości dopuszczalnej) zanotowano w dniu 8 stycznia na stacji pomiarowej w Jaśle przy ul. Sikorskiego.

W związku z możliwością ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WP(REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO) 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia.

Działanie 3.1 Rozwój OZE.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW

OGŁASZA DODATKOWY NABÓR DEKLARACJI:

  • Ø na montaż KOTŁÓW/pieców/ na biomasę
  • Ø na montaż POMOP CIEPŁA

Max. Poziom dofinansowania do wszystkich w/w przedsięwzięć wynosi 85%

Deklaracje wraz z ankietami przyjmowane będą: w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów ul. Rynek 1 pok. nr 16 w godzinach pracy Urzędu.

Osoba zainteresowana udziałem zobowiązana jest pokrycia kosztów weryfikacji technicznej budynku w wys. – 40,00 zł + VAT.

Niezbędne dokumenty/regulamin uczestnictwa, umowy, ankiety oraz deklaracje/ dostępne będą od 21.12.2016 r. do 12.01.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.