ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku
- 15 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego dana nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
- 7,5 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny


Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany
do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi 86 litrów x ilość ha użytków rolnych x 1,00 zł

   Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostanie wydana w terminie
do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Pieniądze wypłacane będą w miesiącu kwietniu 2018 r. (po otrzymaniu dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego), gotówką w kasie Urzędu Gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu zaktualizowanego dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

 

            Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1023)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu zaktualizowanego

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023