Drukuj
Kategoria: Mienie Komunalne

    Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 25-08-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat.

 

Lp.

Nr działki

Pow.
w ha

KW

Rodzaj użytku

Roczny czynsz wywoławczy
w q żyta/ w zł

Miejscowość

Uwagi – dotychczasowy dzierżawca

1.

Część działki 1135

1,15

 

ŁIV- 1,15

4,025 / 211,07

Kowalówka

Skiba Ewa

2.

Część działki 1126

1,00

PR1L/00036443/4

PsV- 1,00

3,5 / 183,54

Kowalówka

Batycki Dariusz

3.

515

0,63

PR1L/00002774/6

RIVa - 0,39

RIIIb - 0,16

ŁIII – 0,08

3,03 / 158,89

Żuków

Żuk Mirosław

 

Informuje, że zgodnie z § 5 ust. 2 Uchwały Nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek
o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie terminu podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń wsi Dachnów gm. Cieszanów przez okres 21 dni, tj. do dnia  18.09.2017 r.

Cieszanów, dnia 25-08-2017 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny