Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Modernizacja sieci wodociągowej

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

„Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Cieszanów”

Całkowita wartość projektu – 4 257 316,21  PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  2 980 121,34  PLN

Nazwa beneficjenta – Gmina Cieszanów

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

www.cieszanow.eu                                                           www.rpo.podkarpackie.pl 

 

Tytuł projektu

 

„Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Cieszanów”

 

Nazwa Wnioskodawcy

Gmina Cieszanów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

nazwa osi priorytetowej: nr 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom”

Nr i nazwa działania: 4.1 „Infrastruktura ochrony środowiska”

Schemat B „Zaopatrzenie w wodę”

 

Wartość  projektu  ogółem i kwota otrzymanej  dotacji

Wartość projektu ogółem 4 257 316,21

Dofinansowanie2 980 121,34 zł., co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych.

 

Okres realizacji inwestycji:

Od dnia 05.10.2010 r. do dnia 30.08.2013 r.

 

Głównym celem projektu była poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój działalności turystycznej i gospodarczej w związku z poprawą systemu zaopatrzenia w wodę. Zapewnienie ciągłości dostaw wody o wysokich parametrach fizyko - chemicznych i walorach konsumpcyjnych stanowi podstawowy warunek rozwoju gospodarki, osadnictwa i turystyki w gminie. Pobudzenie aktywności inwest.j i społecznej powinno pozytywnie wpłynąć na decyzje o podejmowaniu działalności na tym obszarze przez potencjalnych inwestorów.

Istotnym atutem gminy jest rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej, gdyż poprawa warunków dostawy wody może związać się ze zwiększoną emisją ścieków. Gmina, między innymi w ramach ZPORR 2004-2007, rozbudowała oczyszczalnię ścieków i wybudowała sieć kanalizacyjną. Ścieki powstałe w wyniku użytkowania projektowanej sieci wodociągowej będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami ochrony środowiska.

Sieci, urządzenia technologiczne i obiekty będą spełniały wymagania przepisów środowiskowych,

budowlanych i sanitarnych.

Technicznym celem projektu było zapewnienie dostawy wody spełniającej wymogi sanitarne i jakościowe w oparciu o projektowane do rozbudowy ujęcie wody w Polance Hor. Ponadto projekt obejmuje zapoczątkowanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy.

Budowa systemu zaopatrzenia w wodę w Gm. Cieszanów wpłynie zasadniczo na poprawę atrakcyjności tego obszaru jako miejsca inwestycji gospodarczych i zamieszkania. Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele szczegółowe:

- kompleksowa modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę Gminy,

- zapewnienie wysokiej jakości walorów smakowych pobieranej wody,

- zapewnienie dostępu do czystszej wody konsumpcyjnej i gospodarczej,

- promocja działań dotyczących ochrony wody, ,

- zmniejszenie zaangażowania środków finansowych samorządu na realizację inwestycji dzięki dofinansowaniu z EFRR.

 

Zakres rzeczowy Projektu:

 

a) wykonanie nowej sieci wod. rozdzielczej i przyłączy w miejscowości Gorajec (sieć 1835mb; przyłącza 322 m),

b) przebudowa sieci wod. i przyłączy w m. Nowe Sioło (siec 4722 m; przyłącza: 3734m),
c) wykonanie sieci wodociągowej i przyłączy na osiedlu mieszkaniowym w Nowym Lublińcu
   (siec: 437m; przyłącza 187m),
d) przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Stary Lubliniec Osiedle (modernizacja
   istniejących sieci: 1764 m, przyłącza - 416 m),
e) budowę magistrali do podłączenia m. Dachnów do wodociągu w Nowym Siole (średnica
   225 mm; długość 3604 m),
f) wymianę węzłów na sieci wodociągowej w Gminie Cieszanów (375 szt.) - wymieniono
   kształtki żeliwne kołnierzowe, zasuwy kołnierzowe z obudowami i skrzynkami oraz
   hydranty nadziemne,
g) wymianę studni wodomierzowych K1-K35 (34 szt. - montaż wodomierzy sprzężonych z
    odcięciem dwoma przepustnicami bezkołnierzowymi w studni z kręgów betonowych dn 1200-
    1600) i pompowni wody wraz ze studnia K3,
h) wymianę oraz montaż nowych urządzeń na ujęciu wody w Polance Horynieckiej
    (2 chloratory, magnetyzer, 4 szt. pompy głębinowe),
i) wymianę oraz montaż nowych urządzeń na terenie pompowni sieciowej w Nowym Siole
    (2 chloratory, magnetyzer wentylacja),
j) rozbudowę ujęcia wody Polanka Horyniecka - Brusno Nowe: wywiercenie 2 szt. studni na
  ujęciu wody w Polance Horynieckiej (w tym: wykonanie otworów rozpoznawczo -
  eksploatacyjnych metodą mechaniczno – udarowo - obrotowa; likwidacja otworów
  negatywnych; pobranie i analiza próbek gruntu i wody; filtrowanie; pomiary i obserwacje
  zwierciadła wody; wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego; wykonanie
  prac geodezyjnych; wykonanie odbudowy nowych studni R-l, R-2 (obudowy z kręgów
  betonowych, zabezpieczenia, ogrodzenie); wykonanie rurociągów tłocznych (1332 mb
  PCV) z pompami głębinowymi, które dobrane zostaną po określeniu parametrów
  hydrologicznych nowych studni; wykonanie zasilania energetycznego,
k) wykonanie dokumentacji technicznej i geologicznej dla ww. zadań.

 

Roztoczański Program Rozwoju Turystyki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

 

 „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki - etap I - szlaki, trasy turystyczne, pola  namiotowe  i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów”

Całkowita wartość projektu – 3 383 558,24 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  2 224 155,35   PLN

Nazwa beneficjenta – Gmina Cieszanów

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

  

www.cieszanow.eu                                                           www.rpo.podkarpackie.pl 

              

Tytuł projektu – Roztoczański Program Rozwoju Turystyki - etap I - szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów"

 

I. Ilość, długość i rodzaj poszczególnych ścieżek:

Projekt obejmuje urządzenie (oznakowanie) czterech tras (zamkniętych pętli) rowerowych o różnych długościach prowadzonych po drogach wewnętrznych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich:

 

trasa "brązowa" - 14,8 km: Nowe Sioło (stadion) - Nowe Sioło - Dachnów (Zakarczma) - Dachnów (Obwodnica) - Cieszanów (Czereśnie) - ul. Skorupki - ul. Witosa - ul. Mickiewicza - Nowe Sioło (stadion).

trasa "żółta" - 15,5 km: Nowe Sioło (stadion) - "Trybki 1" - Cieszanów (Oś. AK) - Żuków (Kosobudy) -Kowalówka (świetlica) - Gorajec - Gorajec Osiedle - Nowe Sioło (stadion).

trasa "czerwona" -19,9 km: Nowe Sioło (stadion) - Gorajec Osiedle - Gorajec (przez wieś) - Dąbrówka -Chotylub - Chotylub (Wielki Las) - Jedlina - Nowe Sioło - Nowe Sioło (stadion),

trasa "niebieska" - 36,0 km: Nowe Sioło (stadion) -"Trybki ł" - Cieszanów (ul. Armii Krajowej) - ul. Skorupki - Folwarki (Niedbalica) - Niemstów (droga Niemstów - Nowy Lubliniec) - Niemstów przez wieś -Stary Lubliniec Osiedle - Stary Lubliniec - Nowy Lubliniec przez wieś - Doliny - Gorajec - Gorajec Osiedle -Nowe Sioło (stadion).

Projektantem ścieżek rowerowych była firma: Usługi Budowlane inż. Wacław Zarembski. Lokalizacja ścieżek wynikała z konsultacji z Sołtysami, a ostateczną decyzję w tym zakresie podjął Burmistrz.

 III.          W ramach inwestycji wykonano:

 1. Ulepszenie nawierzchni na następujących odcinkach:

nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 2,631 km, wartość robót: 549 787,40 zl. Nawierzchnię wykonano na trzech odcinkach: droga "Trybki 1" w Cieszanowie - 0,905 km, Gorajec - Dąbrówka (odcinek w Dąbrówce) - 0,475 km, Nowe Sioło - Jedlina - 1,256 km.

utwardzenie dróg gruntowych poprzez stabilizację cementem o łącznej długości 17,510 km, wartość robót: 1 823 346,77 zł.

Utwardzenie wykonano na siedmiu odcinkach: Gorajec - Dąbrówka (odcinek w Gorajcu) -

0,320 km, Dachnów (Zakarczma)^Nowe Sioło - 3,485 km, Dachnów (Obwodnica) -

Cieszanów (Czereśnie) - 3,075 km, Nowe Sioło (stadion) - Gorajec (do drogi powiatowej) -

1,870 km, Cieszanów (Oś. AK) - Żuków (Kosobudy) - 3,303 km, Doliny przez wieś - 0,510 km,

Nowy Lubliniec - Doliny - 4,947 km.

Remont nawierzchni gruntowych poprzez profilowanie i zagęszczenie o łącznej długości 10,00 km, wartość robót: 119 140,26 zł.

Remont wykonano na następujących odcinkach: Kowalówka - Gorajec, Chotylub (Wielki Las) - do utwardzonej drogi leśnej, Cieszanów - Folwarki (Niedbalica) - Niemstów, Doliny przez wieś (odcinek końcowy do DW 865) oraz 30 - 50 metrowe odcinki dojazdowe dróg polnych do utwardzonych ścieżek rowerowych.

2. Oznakowanie tras rowerowych wykonano na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich powiatowych i gminnych. Na drogach wewnętrznych oznakowanie wykonano na podstawie projektu budowlanego. Koszt oznakowania: 65 841,90 zł.

3.Punkty przystankowe zlokalizowane na trasach (zadaszona ławeczka, stojak na rowery, kosz na śmiecie, tablica informacyjna) w ilości 16 szt. - wartość: 186 545,93 zł.

4,  Obiekty infrastruktury turystycznej - kontenery socjalne w ilości 6 szt. - wartość: 623 078,03 zl.

Lokalizacja; ul. Leśna w Cieszanowie, Niemstów (teren szkoły), Stary Lubliniec Osiedle (obok stadionu sportowego), Kowalówka (teren szkoły), Chotylub (zaplecze Świetlicy remizy OSP), Dachnów (teren szkoły).

Łączny koszt robót wykonanych w 2014 roku to 3 367 240,29 zł, w tym wartość dotacji: 2 341 789,78 zl - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

 W finansowaniu zadania swój udział miało także Nadleśnictwo Lubaczów, które przeznaczyło środki w wysokości 208 188,04 zł (fakturowane bezpośrednio na Nadleśnictwo), co stanowiło 50% kosztów wykonania robót na odcinku Jedlina-Nowe Sioło.

Informacje dotyczące wniosku o dofinansowanie:

 

lokalizacja wniosku oraz koncepcja przebiegu tras rowerowych, ustalenie technologii: styczeń 2009r.

złożenie wniosku o dofinansowanie: marzec 2009

informacja o pozytywnej ocenie wniosku (wniosek na liście rezerwowej do finansowania): listopad 2009

informacja o zakwalifikowania wniosku do dofinansowania pod warunkiem przedstawienia aktualnych wymaganych decyzji i pozwoleń: czerwiec 2012

odrzucenie uzupełnienia wniosku i odmowa finansowania: listopad 2012

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na odrzucenie wniosku: marzec 2013

rozprawa sądowa w sprawie przywrócenia finansowania: maj 2013

umowa na dofinansowanie wniosku u Urzędem Marszałkowskim: 31-12-2013

Zobowiązania wobec podmiotów współfinansujących:

utrzymanie trwałości zadania przez 5 lat po zakończeniu jego realizacji

Informacje dotyczące wykonania robót:

przetarg i podpisanie umowy na wykonanie robót: 12-03-2014

wykonanie zakresu i zakończenie robót budowlanych: 20-12-2014

okres gwarancji: 5 lat, obejmuje całość prac objętych umowa z wykonawcą.

IV.  Dalsze zamierzenia w zakresie ścieżek rowerowych:

W najbliższym okresie planuje sie wykonanie zabezpieczenia wykonanych odcinków stabilizacji gruntu cementem przed czynnikami atmosferycznymi poprzez wykonanie warstwy nawierzchni uszczelniającej powierzchnię stabilizacji. Tecłinologia uszczelnienia będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. Newralgiczne odcinki nawierzchni gruntowych planuje się ulepszyć warstwą żużla paleniskowego.

 V.  Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Cieszanów maja połączenie ze ścieżkami na terenie Gminy Horyniec-Zdrój i na terenie Gminy Narol. Gminy te były partnerami w przedmiotowym projekcie, w ramach którego oznakowano tablicami informacyjnymi 13 bunkrów i trzy miejsca rowów
przeciwczołgowych, w tym na terenie Brusna Nowego 5 bunkrów, w m. Huta Złomy 3 bunkry oraz 5 bunkrów na terenie Gminy Cieszanów. Ponadto jest połączenie ścieżki rowerowej z Gminą Lubaczów poprzez Jedlinę w kierunku na Zaluże.

Wykonane w ramach projektu ścieżki rowerowe są oznakowane jako zamknięte pętle. Istnieje połączenie tych pętli z trasami rowerowymi o charakterze ogólnopolskim (budowanymi w ramach programu Rozwoju Polski Wschodniej) poprzez drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe. Najbliższe połączenie to z Chotylubia do Brusna.

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

 

 „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki - etap I - szlaki, trasy turystyczne, pola  namiotowe  i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów”

Całkowita wartość projektu – 3 383 558,24 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  2 224 155,35   PLN

Nazwa beneficjenta – Gmina Cieszanów

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

  

www.cieszanow.eu                                                           www.rpo.podkarpackie.pl 

Świetlica wiejska w Nowym Lublincu

Zadanie pn. ”Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem”

 

W dniu 30.11.2010r. Gmina Cieszanów złożyła wniosek o dofinansowanie operacji p.n. „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem” objętej działaniem 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 5 maj 2011r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Podkarpackiego o przyznanie pomocy.

Prace Budowlane rozpoczęto 5.09.2011 i zakończono 25.10.2011r., a odbioru robót dokonano w dniu 4.11.2011r .

W ramach operacji pn. Przebudowa budynku OSP w Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem” zrealizowane zostały następujące zadania:

 • dobudowa pozioma budynku od strony pd. zach. o konstrukcji tradycyjnej
 • przebudowa budynku,
 •  wykonanie instalacji: wew. wodno – kanalizacyjnej, wewnętrznej gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania.
 • wykonanie prac zewnętrznych(chodniki)
 • urządzenie zieleni przy budynku świetlicy.

W wyniku przeprowadzonych prac powstały pomieszczenia:

 - korytarz umożliwiający wejście do świetlicy o pow. 3,13m2,

- pomieszczenie świetlicy wiejskiej, pełniące funkcje publiczne, społeczno – kulturalne o pow.58,96m2,

- zaplecze składające się z: pomieszczenia socjalnego o pow. 22,66m2 i magazynu podręcznego o pow.7,23m2

- sanitariaty dla mężczyzn i kobiet o pow. 6,23m2

Po rozbudowie budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, wolno stojący z dachem dwuspadowym

- pow. zabudowy - 202,68 m2

- pow. użytkowa - 169,02m2

- kubatura - 992,00m3

 

 

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów

                                  

         Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju        

  Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

                „Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów”

Gmina Cieszanów otrzymała  dofinansowanie i realizuje projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów”  w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty w wysokości 2 016 658,00 zł. pokrywane są w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% dotacji celowej Skarbu Państwa.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia wśród mieszkańców Gminy Cieszanów zjawiska wykluczenia cyfrowego z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie zestawów komputerowych i dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych, dostępu do Internetu dla 70 gospodarstw domowych oraz zapewnienie zestawów komputerowych  i dostępu do Internetu dla 19 jednostek podległych Gminie Cieszanów (szkoły, biblioteki, remizy OSP, domy kultury).

W ramach projektu powstanie radiowa sieć szerokopasmowa łącząca miejscowości Gminy Cieszanów, ok. 100 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzyma bezpłatny dostęp do Internetu w okresie realizacji projektu i w okresie utrzymania trwałości projektu (5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu). Spośród ww. beneficjentów połowa 30 gospodarstw domowych zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy. 


W dniu 17 marca 2014 r. Zarządzeniem nr 22/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów  wprowadził Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów” oraz powołał Komisję Rekrutacyjną oceniającą złożone deklaracje uczestnictwa w projekcie , w składzie:


1) Andrzej Szymanowski – Sekretarz - koordynator projektu,
2) Elżbieta Zarębska  - Kierownik MGOPS,
3) Agnieszka Pachla - przedstawiciel GOPS,
4) Jerzy Szajowski - przedstawiciel UMiG Cieszanów.

Od dnia 20 marca 2014 r. prowadzony jest nabór uczestników projektu.

Uczestnikami Projektu zostaną wg kryteriów przydzielenia wsparcia:

1)      gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia
w ramach systemu pomocy społecznej;

2)      gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;

3)      dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia) z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,

4)      osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.


Uczestnicy Projektu muszą spełniać ponadto następujące warunki:

1)      spełniać minimum jeden z warunków określonych w ww. pkt 1-4,

2)      posiadać miejsce zamieszkania i zameldowania na terenie Gminy Cieszanów,

3)      nie posiadać dostępu do Internetu, a w przypadku ubiegania się o zestaw komputerowy nie posiadać komputera,

4)   zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania, z którymi należy się zapoznać, a następnie wypełnić i wraz z załącznikami złożyć osobiście w biurze projektu:
pok. nr 4 w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów przy ul. Rynek 1.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
- 16 6311076 – Elżbieta Zarębska
- 16 6328665 – Andrzej Szymanowski


Pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych otrzymają Państwo również w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie oraz u pracownika odpowiedzialnego za stypendia socjalne dla uczniów i młodzieży uczącej się.

Należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych. Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie.

Zarządzenie, regulamin i załączniki można pobrać poniżej

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów Nr 22/2014

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów Nr 8/2015

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – zał. do Zarządzenia Nr 22/2014

Formularz zgłoszeniowy do projektu – zał. do regulaminu

Wzór zaświadczenia MGOPS – zał. 1 do formularza zgłoszeniowego

Wzór oświadczenia o dochodach – zał. 2 do formularza zgłoszeniowego

 

 

Rozwój e-usług szansą rozwoju Gminy Cieszanów

Projekt „Rozwój e-usług szansą rozwoju Gminy Cieszanów"

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom związanym z informatyzacją naszych codziennych czynności, władze gminy złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych zakupu sprzętu i oprogramowania ułatwiające mieszkańcom kontakt z instytucjami gminnymi. Do Urzędu Marszałkowskiego jako jeden z wyjątkowych projektów został złożony wniosek na budowę systemu edukacyjnego dla wszystkich szkół w gminie oraz na opracowanie systemu informacji geograficznej czyli danych dotyczących planów przestrzennych i majątku gminnego.  Do programu złożono 29 wniosków, a Gmina Cieszanów, jako jedna z 10 podkarpackich samorządów uzyskała dofinansowanie. Przedsięwzięcie takie jest bardzo kosztowne dlatego jego realizacja jest możliwa dzięki dotacji Województwa Podkarpackiego w wysokości 954 tys. zł. Z budżetu gminy pochodzi kwota 193 tys. zł tj, ok. 16% całości projektu. Realizacja tego pomysłu jest unikalna w województwie ponieważ obejmuje kompleksowo rozwiązania problemów w dwóch ważnych dziedzinach naszej gminy. Pierwszy problem to podniesienie poziomu pracy placówek szkolnych. Od czerwca 2013 prowadzone są prace związane z wdrożeniem platformy edukacyjnej. Po przeszkoleniu niemal 100%nauczycieli otrzymało laptopy wraz z oprogramowaniem. Do połowy grudnia zostały wprowadzone dane uczniów, i rodzice otrzymali loginy i hasła umożliwiające pozyskanie informacji o swoich dzieciach w ramach e-dziennika. Od marca 2014 nauczyciele rodzice i uczniowie będą mieli dostęp do portalu edukacyjnego zawierającego programy edukacyjne, testy, prezentacje, filmy i mapy. Umożliwi to zdalną pracę z uczniem, uatrakcyjni lekcje oraz zajęcia szkolne. W połączeniu z e-dziennikiem projekt umożliwia szybkie komunikowanie nauczyciel-rodzic-uczeń. Daje on możliwość stałego wglądu do zachowania i ocen dziecka. Ma on zwiększyć zainteresowanie postępami w nauce, a w konsekwencji zaowocować podniesieniem efektów wychowania dziecka. Szkoły będą mogły realizować swoje zadania w oparciu o bardzo dobrą komunikację z rodzicami. Program ten obejmuje wszystkie szkoły w gminie niezależnie od ich wielkości dając równe szanse wszystkim dzieciom.

Drugie zagadnienie ułatwiające dostęp do informacji gminnej dotyczy Systemu Informacji Geograficznej. W ramach tego systemu opracowane są w wersji elektronicznej czyli dostępne przez internet tak istotne dokumenty planistyczne jak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Z dokumentów tych wynikają możliwości inwestowania i zagospodarowania gruntów na terenie gminy. W nieodległej przyszłości wszystkie gminy będą musiały wykonać takie prace. Dlatego bardzo ważne jest to, że nasza gmina jako jedna z pierwszych w województwie wykonuje takie prace i to przy wsparciu środków unijnych, ponieważ wartość takich opracowań to kwoty sięgające kilkuset tys. zł. Dodatkowo mapy internetowe mają zawierać informacje dotyczące gruntów gminnych oraz podstawowej infrastruktury technicznej. Jest to duże ułatwienie dla inwestorów poszukujących terenów pod swoją działalność. Mieszkańcy gminy będą korzystać z bardzo dużej bazy informacyjnej bez konieczności odwiedzania Urzędu Miasta i Gminy. Wszystkie wspomniane wyżej usługi dostępne będą za pośrednictwem przeglądarek internetowych bez konieczności instalowania specjalistycznego oprogramowania. Realizacja takiego programu jest efektem ciągłych poszukiwań nowych rozwiązań ułatwiających życie mieszkańców naszej gminy przy wykorzystaniu środków unijnych. A jego wyjątkowość budzi zazdrość wielu sąsiadów.

 Instrukcja korzystania z dziennika elektronicznego

 Do dziennika elektronicznego można zalogować się na dwa sposoby:

 1. Wejść na stronę odpowiadającą miejscu nauki dziecka

Przedszkole Cieszanów

https://pcieszanow.eszkola24.pl

Przedszkole Dachnów

https://pdachnow.eszkola24.pl

Szkoła podstawowa Cieszanów

https://spcieszanow.eszkola24.pl

Szkoła podstawowa Dachnów

https://spdachnow.eszkola24.pl

Szkoła podstawowa Nowe Sioło

https://nowesiolo.eszkola24.pl

Szkoła podstawowa Niemstów

https://niemstow.eszkola24.pl

Szkoła Podstawowa Kowalówka

https://kowalowka.eszkola24.pl

Szkoła podstawowa Nowy Lubliniec

https://spnowylubliniec.eszkola24.pl

Gimnazjum Cieszanów

https://gimcieszanow.eszkola24.pl

Gimnazjum Dachnów

https://pgdachnow.eszkola24.pl

Gimnazjum Nowy Lubliniec

https://pgnowylubliniec.eszkola24.pl

 

W prawym górnym roku wpisać otrzymany od wychowawcy login i hasło

 

 1. Wejść na stronę www.cieszanow.edu.pl i w prawym górnym
  w zakładce „Dziennik elektroniczny” wybrać szkołę do której uczęszcza dziecko. Ostatnią czynnością jest wpisanie loginu i hasła otrzymanego od wychowawcy.
 2. Wejście do usługi GIS możliwe jest ze strony www.cieszanow.eu
  z  zakładki GIS (na tle mapy) lub wpisując w przeglądarkę  http://gis.cieszanow.eu/opegiekamap/

Tytuł projektu

 

„Rozwój e-usług szansą rozwoju Gminy Cieszanów”

 

Nazwa Wnioskodawcy

Gmina Cieszanów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

nazwa osi priorytetowej: nr 3 „Społeczeństwo informacyjne”

Nr i nazwa działania: 3.1 „Społeczeństwo informacyjne”

Wartość  projektu  ogółem i kwota otrzymanej  dotacji

Wartość projektu ogółem 1 147 171,80

Dofinansowanie954 416,03 zł., co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

 

Okres realizacji inwestycji:

Od dnia 10.05.2012 r. do dnia 28.02.2014 r.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: uruchomienie portalu GIS w Gminie Cieszanów oraz uruchomienie sześciu usług w obszarze e-edukacji świadczonych przez placówki oświatowe poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii ICT do końca roku 2014.

WYBRANE CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Wzrost liczby osób korzystających z usług on-line świadczonych przez jednostki organizacyjne
   gminy Cieszanów do poziomu 1456 osób.

- Stworzenie miejsca do prezentacji danych – centralnej bazy danych o edukacji i ofercie edukacyjnej     
  w gminie Cieszanów poprzez uruchomienie portalu informacji oświatowej.

- Stworzenie jednego systemu zarządzania informacja o postępach edukacyjnych uczniów oraz
   przekazywanie rodzicom informacji o wynikach edukacyjnych dziecka – poprzez uruchomienie
   e-dziennika dla wszystkich oddziałów.

- Podniesienia jakości usług w obszarze e-edukacji celem zminimalizowania niepowodzeń szkolnych 
  uczniów poprzez budowę wirtualnego środowiska kształcenia i pracy dzięki uruchomieniu platformy
  edukacyjnej wraz z zasobami multimedialnymi.

- Stworzenie jednolitego systemu ewidencji i udostępniania zbiorów bibliotek mieszkańcom gminy.

- Uruchomienie systemu naborowego, umożliwiającego zapisanie dziecka droga on-line do wybranego
  przedszkola lub szkoły.

- Doposażenie nauczycieli w niezbędne narzędzia ICT poprzez zakup laptopów z niezbędnym 
   oprogramowaniem.

- Stworzenie jednolitej bazy danych cyfrowych zawierających informację przestrzenną Gminy Ciesza-
  nów i jej udostępnienia poprzez siec Internet do poprzez uruchomienie portalu GIS obejmującego
   obszar gminy Cieszanów

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU obejmuje zbudowanie i wdrożenie informatycznego systemu,
w którym można wyróżnić następujące elementy:

1) zakup i wdrożenia specjalistycznego oprogramowania, w ramach którego możemy wyróżnić
    następujące moduły:

   a) System e-edukacji - składający sie z 6 szt. aplikacji specjalistycznego oprogramowania
       uruchamiającego usługi elektroniczne w oświacie na poziomie gminnym: portalu informacji
       oświatowej (uruchamia usługę świadczenia kompleksowej informacji o stanie oświaty w gminie),  
       dziennika elektronicznego (usługa świadczenia informacji o postępach dziecka w nauce
       i frekwencji (e-wywiadówka i serwis sms-owy) oraz usługa dokumentowania procesu nauki),  
       platformy edukacyjnej z zasobami multimedialnymi (usługa nauczania - uczenia się oraz
       zarządzania procesem dydaktycznym w wirtualnym środowisku kształcenia), systemu
       naborowego (do przedszkoli/szkół podstawowych i gimnazjów; usługa umożliwiająca zapisanie
       dziecka do przedszkola/szkoły droga on-line ), multikatalogu bibliotecznego (usługa zamawiania
       książek on-line), oświatowego portalu prawnego (usługa świadczenia dostępu do aktualnej
       informacji o stanie prawnym w oświacie);

   b)System GIS-specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania informacja przestrzenna w gminie –
      portal GIS. Za pomocą tego portalu będą gromadzone dane informacji przestrzennej na poziomie
      lokalnym i stricte dotyczących gminy Cieszanów. Ze względu na charakter gromadzonych danych
      Portal GIS będzie uzupełniał koncepcje budowy Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
      która opiera sie o architekturę węzłów infrastruktury danych przestrzennych umiejscowionych w
      jednostkach administracyjnych różnych szczebli. Ponadto koncepcja oparta na udostępnianiu
     usług (dystrybucji map – usługa WMS) oznacza, że węzły wyższego szczebla będą pobierały dane
     ze szczebla niższego. Portal GIS uruchomiono dzięki usłudze wdrożeniowej polegającej m.in. na
     pozyskaniu danych do portalu GIS oraz instalacji i konfiguracji bazy danych oraz oprogramowania
     klasy deskop dla Portalu GIS.

2) zakup i dostawa sprzętu komputerowego – tj. 85 szt. laptopów z oprogramowaniem narzędziowym
    oraz 3 szt. serwerów wraz z oprzyrządowaniem i niezbędnym oprogramowaniem serwerowym oraz
    ich konfiguracja pod katem uruchamianych aplikacji. Zakup 3 szt. serwerów wynika z: określonej
    architektury infrastruktury teleinformatycznej koniecznej do uruchomienia poszczególnych aplikacji,
    zwłaszcza części oświatowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych gromadzonych poprzez
    poszczególne aplikacje.

    Liczba laptopów wynika z konieczności wyposażenia każdego nauczyciela w niezbędny sprzęt
    komputerowy za pomocą, którego będą mogli świadczyć e-usługi  w zakresie e - edukacji objętych
    niniejszym projektem.

 

UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNEGO.

Ze względu na zasadę „neutralności technologicznej”, która nakazuje organom samorządowym stosowanie otwartych standardów technologicznych wszędzie tam, gdzie są dostępne, w rezultacie gwarantując każdemu dostawcy technologii możliwość  stworzenia własnych rozwiązań technologicznych realizujących potrzeby JST, a każdemu obywatelowi wolny wybór najodpowiedniejszego narzędzia spośród dostępnych w obrocie rozwiązań technologicznych. Wynikiem stosowania zasady neutralności technologicznej [rezultatem a nie przesłanka] jest brak preferencji i brak dyskryminacji jakiejkolwiek technologii z jakiejkolwiek przyczyny.

 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.