Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym, na oddanie

w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych

w Cieszanowie przy ul. Podwale

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1490) oraz Uchwały Nr X/47/2015 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 4 września 2015 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

 

ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszanów na podstawie KW PR1L/00027979/4, położonych w Cieszanowie oznaczonych jako działki 4322/14 o pow. 0,2000 ha, 4322/15 o pow. 0,1668 ha, 4322/16 o pow. 0,1474 ha, 4322/17 o pow. 0,1359 ha, 4322/18 o pow. 0,1244 ha, 4322/19 o pow. 0,1205 ha, 4322/20 o pow. 0,1221 ha, 4320/53
 o pow. 0,1355 ha,

 

Działki zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole znajdują się na terenach oznaczonych symbolem 8MN i 9MN przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, przeznaczenie uzupełaniające: zabudowa usługowa
(z wyłączeniem usług uciążliwych).

 

 

nr działki

cena [zł]

wadium [zł]

4322/14

48428,80

4843

4322/15

44864,26

4487

4322/16

41394,43

4140

4322/17

39027,91

3903

4322/18

36162,01

3617

4322/19

35756,11

3576

4322/20

32703,25

3271

4320/53

43399,33

4340

 

 

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny uzyskanej w przetargu
i podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1 % ceny uzyskanej w przetargu
i płatna jest do 31 marca każdego roku. Opłaty rocznej nie pobiera się w roku w którym ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego.

 

Przetargi odbędą się w dniu 06 grudnia 2017 r. w pok. nr 16 Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1  w Cieszanowie według niżej zamieszczonego harmonogramu.

 

 

 

 

nr działki

godz. przetargu

4322/14

900

4322/15

930

4322/16

1000

4322/17

1030

4322/18

1130

4322/19

1200

4322/20

1230

4320/53

1300

 

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 do dnia 28-11-2017 r.
(za termin wpłaty środków uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu).

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

-        pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

-        dokument potwierdzający tożsamość,

-        osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej,

-        osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

-        pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo poświadczone notarialnie,

-        osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka 
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
(w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków).

Osobie, która wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni
od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalone na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

Pozostałe warunki:

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

- rozpoczęcie budowy – maksymalnie 2 lata od daty nabycia

- zakończenie budowy – maksymalnie 5 lat od daty nabycia

  1. Opłata roczna w wysokości 25 % ceny nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo
    do dnia podpisania aktu notarialnego.
  2. Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147) opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.
  3. W oparciu o art. 77 wyżej powołanej ustawy, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej , niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej.

 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej, Biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w dniach 02-11-2017r. do 06-12-2017 r.

 

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 700 do godz. 1500 od poniedziałku do Piątku w pok. 16 lub tel. (0-16) 632 86 71

 

 

 

 

Cieszanów, dnia 02-11-2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

 

 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 99 gości oraz 0 użytkowników.