Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, których celem jest wyrażenie i poznanie opinii na temat dokumentu.
Konsultacje trwają od 19 września 2014 r. do 17 października 2014 r. Organizacje pozarządowe mogą w tym czasie za pomocą formularza zgłaszać uwagi, opinie i propozycje zmian do projektu uchwały. Ponadto w ramach konsultacji odbędzie się w dniu 23 września br. o godz. 18.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie otwarte spotkanie z przedstawicielami NGO, w trakcie którego przeprowadzona zostanie dyskusja nad projektem programu współpracy.
Poniżej przedmiotowe zarządzenie, formularz wyrażenia opinii oraz projekt programu współpracy.

Informacja o organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Cieszanów

Dokument w formacie pdf

Wyniki konsultacji

projektu Programu Współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi
na rok 2014;

ogłoszonych Zarządzeniem Nr 86/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 04 października 2013 r.

1. Przedmiotem konsultacji było wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta i gminy Cieszanów, na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
2. Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:

1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, w którym wzięło udział 8 osób, w tym przedstawiciele 7 organizacji z terenu miasta i gminy Cieszanów. Spotkanie odbyło się 18 października 2013 r.

2) pisemnej - od 11 października 2013 r. do 29 października 2013 r.

3. W wyniku konsultacji przedstawiciele organizacji pozarządowych zaakceptowali projekt programu. Za obszary zadań, które Gmina Cieszanów będzie realizować we współpracy z organizacjami pozarządowymi uznano oprócz uwzględnionych w projekcie także:

- bezpieczeństwo publiczne (zapobieganie pożarom, zagrożeniom ekologicznym, ratownictwo drogowe), w tym edukacja społeczeństwa a w szczególności młodzieży w zakresie racjonalnego zachowania się w sytuacjach kryzysowych, szkolenia praktyczne.

Innych opinii i uwag do projektu nie wniesiono.

Zarządzenie Nr 86/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 4 października 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Programu Współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5a ust 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 75/LIX/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

Informuje się, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 10 października 2012 r. od dnia 19 października br do 9 listopada br. trwają konsultacje w formie pisemnej projektu Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi na 2013 r. Konsultacje przeprowadzone zostaną ponadto podczas otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 24 października br. o godz. 16.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie.
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Cieszanów na temat projektu przedmiotowego programu.
Projekt programu, formularz wyrażania opinii oraz zaproszenie na spotkanie wraz z programem w załączeniu.