Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Informacja o organizacjach pozarządowych

Informacja o organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Cieszanów

Dokument w formacie pdf

Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji

projektu Programu Współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi
na rok 2014;

ogłoszonych Zarządzeniem Nr 86/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 04 października 2013 r.

 

 

1. Przedmiotem konsultacji było wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta i gminy Cieszanów, na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
2. Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:

1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, w którym wzięło udział 8 osób, w tym przedstawiciele 7 organizacji z terenu miasta i gminy Cieszanów. Spotkanie odbyło się 18 października 2013 r.

2) pisemnej - od 11 października 2013 r. do 29 października 2013 r.

3. W wyniku konsultacji przedstawiciele organizacji pozarządowych zaakceptowali projekt programu. Za obszary zadań, które Gmina Cieszanów będzie realizować we współpracy z organizacjami pozarządowymi uznano oprócz uwzględnionych w projekcie także:

- bezpieczeństwo publiczne (zapobieganie pożarom, zagrożeniom ekologicznym, ratownictwo drogowe), w tym edukacja społeczeństwa a w szczególności młodzieży w zakresie racjonalnego zachowania się w sytuacjach kryzysowych, szkolenia praktyczne.

Innych  opinii i uwag do projektu nie wniesiono.

Czytaj więcej...

NGO

Informuje się, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 10 października 2012 r. od dnia 19 października br do 9 listopada br. trwają konsultacje w formie pisemnej projektu Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi na 2013 r. Konsultacje przeprowadzone zostaną ponadto podczas otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 24 października br. o godz. 16.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie.
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Cieszanów na temat projektu przedmiotowego programu.
Projekt programu, formularz wyrażania opinii oraz zaproszenie na spotkanie wraz z programem w załączeniu.

Program wraz z załącznikiem

 

ZARZĄDZENIE NR 57/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 30 lipca 2012 r.

 

w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2012 r.

 

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), Uchwały
Nr 51/VIII/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 20-10-2005 r. w sprawie przyjęcia karty współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi, oraz Uchwały
Nr XV/89/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zarządza, co następuje:

 

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizacjęzadań dotowanych z budżetu miasta  i gminy Cieszanów w 2012 r.
 2. Zadania realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie.
 1. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w  Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji konkursowej powołanej do wyboru najkorzystniejszej oferty oraz Referatowi Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie. Skład komisji konkursowej zostanie określony odrębnym zarządzeniem.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2012 r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536z późn. zm.), Uchwały Nr 51/VIII/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 20-10-2005 r. w sprawie przyjęcia karty współpracy gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi, oraz Uchwały Nr XV/89/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację  zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2012 r.

I. Zakres zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Organizacja różnych form wsparcia w zakresie szerzenia idei  spędzania wolnego czasu bez

alkoholu na terenie miasta i gminy Cieszanów27 000 zł.

Termin realizacji zadań – pomiędzy 27.08.2012 r. a 31.10.2012 r.

II.   Zasady przyznania dotacji.

1.   O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r.

o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.).

2.     Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3.     Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

III. Terminy i sposób składania ofert

1.     Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z  dnia  15 grudnia  2010 r.  w    sprawie   wzoru   oferty   realizacji   zadania   publicznego,  ramowego

wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r.

Nr 6,  poz. 25),  w   terminie  do dnia 23.08.2012 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

 1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania. Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.
 3. Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

IV. Termin rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone dnia 24.08.2012 r., po otwarciu ofert, które nastąpi w tym dniu o godz. 800

V.   Tryb wyboru oferty:

1.    Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 1. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
 2. Oferty będą oceniane na podstawie  kryteriów określonych w Uchwale Nr 51/VIII/2005 Rady Miejskiej
  w Cieszanowie z dnia 20-10-2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi.
 3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 4. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w terminie do dnia 24.08.2012 r. Wnioskodawca otrzymuje pisemna informację o statusie jego oferty.
 5. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
 6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
 7. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 8. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 9. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów jest ostateczna.

VI.  Informacja o kwocie przekazanej organizacjom pozarządowym z budżetu miasta i gminy Cieszanów na realizację zadań tego samego rodzaju:

1) w 2011 r.: 21 925,00 zł

 

 

Cieszanów, dnia 30.07.2012 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

NGO 2013

 

Zarządzenie Nr 86/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 4 października 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Programu Współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5a ust 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r.  Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 75/LIX/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

§ 2

Przedmiot i forma konsultacji

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta i gminy Cieszanów, na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
2. Konsultacje będą przeprowadzone w następujących formach:

1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

2) pisemnej, poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej gminy na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

§ 3
Termin i miejsce konsultacji

 

1. Otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbędzie się
18 października 2013 r. o godz. 16.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie.

2. Konsultacje w formie pisemnej trwają: od 11 października 2013 r. do 29 października  2013 r.

3. Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 i formularz konsultacji zostaną zamieszczone w dniu 7 października 2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – www.cieszanow.eu w zakładce „NGO” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie określonym w pkt.1 do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1 lub na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
5. Po zakończeniu konsultacji Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi sporządza zestawienie opinii celem rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
6. Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – www.cieszanow.eu w zakładce „NGO” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013 stanowi załącznik

nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                   Załącznik Nr 1                                                                                                                      do Zarządzenia Nr ......./2013                                                                                                          Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                  z dnia 04.10. 2013 r.

 

Formularz wyrażenia opinii

do projektu  Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

 

 

Lp.

Stan zapisu w projekcie programu wraz
z nr paragrafu i punktu

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu i punktu)

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot zgłaszający propozycję (nazwa organizacji i dane rejestrowe)

Osoby uprawnione do reprezentowania organizacji

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji
w konsultacjach

Adres, nr telefonu kontaktowego

Data wypełnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                   Załącznik Nr 2                                                                                                                      do Zarządzenia Nr ......./2013                                                                                                          Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                  z dnia 04.10. 2013 r.

 

PROJEKT

Program współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroć w tekście jest mowa o:

a. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536  z późn. zm.)

b. programie współpracy – rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.”

c. organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Cieszanów.

d. konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych,
o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

e. komisjach konkursowych – rozumie się przez to komisje konkursowe ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych,

f. stronie Gminy – rozumie się przez to adres internetowy: www.cieszanow.eu

g. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy Cieszanów.

 

I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY

1. Cel główny

Głównym celem, któremu służyć ma wprowadzenie Programu współpracy, jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracja publiczną, a organizacjami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe

Cele szczegółowe Programu współpracy obejmują:

- podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,

- wspieranie integracji podmiotów pozarządowych i samorządowych realizujących wspólne cele,

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia współtworzenia i współodpowiedzialności za społeczność lokalną, za realizację jej potrzeb i rozbudowę zasobów lokalnych,

- zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w wykorzystaniu środków pozabudżetowych na rzecz mieszkańców Gminy Cieszanów.

 

 

 

II. ZASADY, ZAKRES I FORMY WSPÓŁPRACY

 

1.Współpraca Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi, odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

2.Przedmiotem współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

3. Współpraca odbywa się w szczególności w formach:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;

5)zawierania porozumień o współpracy w realizacji wspólnych przedsięwzięć

4. Zakres przedmiotowy współpracy pozafinansowej obejmuje strefy:

 

ü Informacyjną i promocyjną:

- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań i współpraca w zakresie konsolidacji tych kierunków,

- informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Gminy Cieszanów na realizację tych zadań,
a także o ogłaszanych konkursach ofert oraz o sposobach ich rozstrzygnięć i o sposobie ich realizacji,

- promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na rzecz mieszkańców oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach,

- monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych oraz informowanie organizacji o wprowadzonych zmianach,

 

ü Organizacyjną;

- działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np.: informowanie o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach, konsultacjach, konferencjach,

- inicjowanie działań aktywizujących i integrujących organizacje pozarządowe,

- pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł, niż budżet Gminy Cieszanów poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania
i udzielanie rekomendacji w przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki ze źródeł zewnętrznych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej,

- przygotowywanie i prowadzenie konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi,

- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

ü Szkoleniową:

- inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,

- inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych,

- angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,

 

ü Inną, obejmującą w szczególności:

- wydawanie opinii o działalności organizacji pozarządowych oraz udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą Cieszanów,

- możliwość objęcia patronatem Burmistrza Cieszanowa przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Gminy Cieszanów,

- udostępnienie pomieszczeń i bazy technicznej zasobów gminnych dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz Gminy Cieszanów i jego mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prowadzenie działalności doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

 

III. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 

Obszary zadań publicznych, które Gmina Cieszanów będzie realizować we współpracy  z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 to:

1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

3. edukacja, oświata i wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży

4. promocja wolontariatu.

5. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

7. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

8. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

9. ochrona i promocja zdrowia

10. działalność na rzecz osób starszych.

11.......................................................................................

IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Gmina Cieszanów współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego programu na rok 2014 przeznacza środki finansowe w wysokości określonej Uchwałą Budżetową.

V. MONITORING I OCENA REALIZACJI PROGRAMU

1. Bieżącym monitoringiem realizacji Programu współpracy zajmuje się pracownik Urzędu  wyznaczony przez Burmistrza.

2. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy.

3. Uzyskiwane w czasie realizacji Programu współpracy informacje, uwagi i wnioski będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy Gminy  z organizacjami pozarządowymi.

4. Gmina  dokonuje badania efektywności realizacji zadań, w szczególności poprzez analizę efektywności wydatkowania środków publicznych w oparciu o następujące wskaźniki: 1) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności
z udziałem środków z budżetu gminy lub dzięki współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Cieszanów, 2) kwota udzielonej dotacji, 3)liczba osób zaangażowanych w realizację zadań, 4) wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje
w realizację zadań publicznych.

5. W rocznym sprawozdaniu z realizacji programu współpracy dokonuje się oceny stanu współpracy organizacji pozarządowych z Gminą  w zakresie realizacji projektów oraz uwag, wniosków i propozycji wypływających z tej współpracy.

6. Do dnia 30 kwietnia 2015 roku Burmistrz przedstawia Radzie sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2014.

 

VI. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

 

1. Burmistrz Cieszanowa wydał zarządzenie w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2014”, określające formę i czas trwania konsultacji.

2. Po rozpatrzeniu opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji projekt Programu współpracy  przedkładany jest pod obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie
w celu podjęcia stosownej uchwały.

3. Po uchwaleniu przez Radę Program współpracy podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

VII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI

KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH

KONKURSACH OFERT

1. W celu oceny ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym Burmistrz powołuje komisję konkursową.

2. Komisja konkursowa działa w oparciu o przepisy ustawy oraz niniejszego Programu współpracy.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi:

a)      dwóch przedstawicieli samorządu desygnowanych przez Burmistrza,

b)      dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wybranych na spotkaniu ogólnym organizacji pozarządowych z władzami gminy.

4. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów,
w składzie co najmniej 3 – osobowym.

5. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.

6. Po zaopiniowaniu ofert komisja konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać:

- oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

- imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,

- liczbę zgłoszonych ofert,

- wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu,

- wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie,

- średnią arytmetyczną punktów przyznawanych przez wszystkich członków komisji konkursowej, zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,

- propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji,

- podpisy członków komisji konkursowej.

11. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej zostaje przedstawiony Burmistrzowi, który dokonuje ostatecznego wyboru i decyduje o wysokości dotacji.

12. Burmistrz informuje oferentów w formie pisemnej o statusie ich oferty wraz z podaniem uzasadnienia podjętej decyzji.

13.Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

 Całość zarządzenia w formacje PDF do pobrania.

 

 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.