Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

 

            Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

 

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii
i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 12.04.2017 r. do dnia 11.05.2017 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

c)      bezpośrednio do pok. nr 19, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w godzinach pracy Urzędu.

 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych
  przed planowanym spotkaniem.
 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, do pok. nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

 

            Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.


Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne będą od dnia 12.04.2017 r.:

-          w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów, w pok. nr 19, w godzinach pracy Urzędu;

-          w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org), na stronie informacyjnej dotyczącej przebiegu procesu rewitalizacji (www.rewitalizacjagminycieszanow.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net).

 

            Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu,
a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy
te konsultacje.

 

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zaprasza interesariuszy rewitalizacji na spotkania w ramach prac nad Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, które odbędą się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie (budynek dawnego kina) przy ul. Sobieskiego 6, zgodnie z następującym harmonogramem:

21 marca 2017 r.

–          spotkanie warsztatowe dla mieszkańców podobszaru rewitalizacji I (osiedle Nowe Sioło) – godz. 11:00;

–          spotkanie warsztatowe dla mieszkańców podobszaru rewitalizacji II (osiedle Stary Lubliniec) – godz. 13:00;

22 marca 2017 r.

–          warsztaty dla partnerów rewitalizacji – godz. 15:00.

            Podczas spotkań przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane
z rewitalizacją, źródłami finansowania projektów rewitalizacyjnych, partnerstwem
z podmiotami zewnętrznymi oraz zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk rewitalizacji. Zostaną podjęte również próby wspólnego opracowania podstawowych założeń dokumentu.

             21 marca o godz. 9.00 odbędzie się spacer badawczy z mieszkańcami po podobszarach przeznaczonych do rewitalizacji, podczas którego mieszkańcy będą mogli przekazywać swoje uwagi i propozycje dotyczące miejsc, które wymagają działań rewitalizacyjnych. Spacer rozpocznie się przed wejściem na kąpielisko w Cieszanowie –Nowe Sioło.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

OGŁOSZENIE

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji (załącznik 1 i 2).

            Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 3) można składać do dnia 24 marca 2017 r.
w następujących formach:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,

c)      bezpośrednio do pokoju nr 19 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w godzinach pracy Urzędu.

            Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

            Po zaakceptowaniu złożonej propozycji przez Komitet Rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

            Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

 

Z poważaniem,

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

 Zdzisław Zadworny

 

Załączniki:

 1. Mapa wyznaczonego podobszaru rewitalizacji I.
 2. Mapa wyznaczonego podobszaru rewitalizacji II.
 3. Fiszka projektowa.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

 

            Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą
Nr XXXII/7/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Cieszanowie Uchwały Nr XXXIII/15/2017
z dnia 24 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

 

            Gminny Program Rewitalizacji będzie obejmował podobszary rewitalizacji wyznaczone uchwałą Nr XXXII/7/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2017 roku. Załączniki graficzne do tej uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Cieszanów: www.bip.cieszanow.akcessnet.net/index.php?idg= 3&id=1564&x=74. Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej
i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

            Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji do aktywnego udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

            Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej Miasta i Gminy Cieszanów: www.cieszanow.org, w zakładce Rewitalizacja, na stronie informacyjnej dotyczącej przebiegu procesu rewitalizacji www.rewitalizacjagminycieszanow.pl, na stronie Miasta i Gminy Cieszanów w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.cieszanow.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Z poważaniem,

Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Nabór członków Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XXXII/8/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

            Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Cieszanów (GPR) oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów w zakresie rewitalizacji.

            W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 10 do 25 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.

            Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał do dnia 19 lutego 2017 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:

1)      drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;

2)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.

3)      bezpośrednio do pok. nr 19 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w godzinach pracy Urzędu.

 

            Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone
w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

            Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                               Zdzisław Zadworny

 

 

Załączniki:

 1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji.
 2. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.
 3. Uchwała 7/2017 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowania i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów
 4. Uchwała 8/2017 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów wraz z załącznikami

 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów wraz z załącznikami, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 28.12.2016 r. do dnia 27.01.2017 r. w następujących formach:

 1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów".

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów".

c)      bezpośrednio do pok. nr 19, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów pracy Urzędu.

 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 25.01.2017 r. o godz. 10:00. Na spotkaniu przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i opinii.
 2. Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pok. nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 21.12.2016 r. w następujących formach:

-       na stronie podmiotowej miasta i gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net);

-       na stronie internetowej Miasta i Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org);

-       na stronie informacyjnej dotyczącej przebiegu procesu rewitalizacji (www.rewitalizacjagminycieszanow.pl);

-       w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

             Formularz zgłaszania uwag oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami,
tj. Diagnozą na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
wraz z wielokryterialną analizą przestrzenną pozwalającą na delimitację obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów
, mapą poglądową wyznaczonego obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Cieszanów i mapą poglądową wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów, dostępne były od 28.12.2016 r.:

-          w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów, w pok. nr 19, w godzinach pracy Urzędu;

-          w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org), na stronie informacyjnej dotyczącej przebiegu procesu rewitalizacji (www.rewitalizacjagminycieszanow.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net).

 Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 25.01.2017 r.
o godz. 10:00.

Podczas spotkań przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji oraz metodologia ich wyznaczenia. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków, a następnie dyskutowali m.in. nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi obszarów.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz zgłaszania uwag podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

 

 

Z poważaniem,

 Zdzisław Zadworny

    Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

 

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem

 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 28.12.2016 r. do dnia 27.01.2017 r. w następujących formach:

 1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji";

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji";

c)      bezpośrednio do pok. nr 19, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
w godzinach pracy Urzędu.

 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 25.01.2017 r. o godz. 10:00. Na spotkaniu przedstawiona została propozycja zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i opinii.
 2. Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pok. nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

 Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 21.12.2016 r. w następujących formach:

-       na stronie podmiotowej miasta i gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net);

-       na stronie internetowej Miasta i Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org);

-       na stronie informacyjnej dotyczącej przebiegu procesu rewitalizacji (www.rewitalizacjagminycieszanow.pl);

-       w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
i Gminy Cieszanów.

             Formularz zgłaszania uwag oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikiem,
tj. Regulaminem Komitetu Rewitalizacji, dostępne były od 28.12.2016 r.:

-          w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pok. nr 19, w godzinach pracy Urzędu;

-          w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org), na stronie informacyjnej dotyczącej przebiegu procesu rewitalizacji (www.rewitalizacjagminycieszanow.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net).

 Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 25.01.2017 r.
o godz. 10:00.

Podczas spotkania przedstawione została propozycja zasady wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich uwag/wniosków.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz zgłaszania uwag podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

 

         Z poważaniem

        Zdzisław Zadworny

    Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zaprasza interesariuszy rewitalizacji na wywiady grupowe w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, które odbędą się w dniu 25 stycznia 2017 roku, w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanów, ul. Sobieskiego 6, zgodnie z następującym harmonogramem:

 1. Wywiad grupowy z ludźmi młodymi – godz. 10:00.
 2. Spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał
  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  godz. 10:00.
 3. Wywiad grupowy z przedstawicielami instytucji publicznych i Radnymi 
  godz. 12:00.
 4. Wywiad grupowy z przedsiębiorcami i rolnikami – godz. 14:00.
 5. Wywiad grupowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych
  i mieszkańcami – godz. 16:00.

            Podczas spotkań przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane
z rewitalizacją a także wyznaczone na terenie gminy granice obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących wyznaczony obszar rewitalizacji.

            Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy
i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów obszaru rewitalizacji.

 

 

                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                                                                                  Zdzisław Zadworny

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.