Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 07-06-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

Część działki nr 4676- obręb Cieszanów

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Część działki nr 4676 obręb Cieszanów uregulowana w księdze wieczystej nr PR1L/00040819/2

2.

Opis nieruchomości

Grunty znajdujące się pod garażami

3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zabudowa garażowa

4.

Terminy wnoszenia opłat

Do 30 czerwca każdego roku

5.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

6.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres 5 lat

7.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

 

Wykaz numerów gruntów pod garażami

Nr porządkowy

Pow. w m2

Roczny czynsz netto w q żyta

12

16,50

0,83

13

15,00

0,75

14

14,75

0,74

15

17,25

0,87

16

21,50

1,08

17

13,80

0,69

18

16,50

0,83

19

26,90

1,35

20

13,50

0,68

21

14,25

0,71

22

14,75

0,74

23

15,00

0,75

24

15,00

0,75

25

15,00

0,75

26

18,00

0,90

27

18,60

0,93

28

17,50

0,88

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej urzędu do dnia  29.06.2018 r.

Cieszanów, dnia 07-06-2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny