Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 24-07-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

1.

Nr działki

1077

2.

Obręb

Kowalówka

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,2560 ha 

4.

Użytek

(PsIV – 0,2560 ha)

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00030238/2

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

7.

Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów

Tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy usługowo - produkcyjnej rolniczej
i nierolniczej

8.

Cena nieruchomości

46 000,00 zł

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 10.09.2018 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów do dnia 20.08.2018 r.

 

Cieszanów, dnia 24.07.2018 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń wsi Kowalówka oraz stronach internetowych Urzędu.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny

    Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 24-07-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

1.

Nr działki

1818/12

2.

Obręb

Dachnów

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,0319 ha 

4.

Użytek

(PsIV – 0,0319 ha)

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00030479/3

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

7.

Miejscowy Plan Zagospodarowanie Przestrzennego

„Budownictwa Jednorodzinnego w Dachnowie”. Obszar oznaczony symbolem „KX” ciąg pieszo – jezdny – powierzchnia około 0,08 ha. Projektuje się poszerzenie istniejącego przejścia pieszego do szerokości 6 m w liniach rozgraniczenia, w celu umożliwienia awaryjnego przejazdu (straż pożarna, karetka pogotowia).

8.

Cena nieruchomości

6 400,00 zł

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 10.09.2018 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów do dnia 20.08.2018 r.

 

Cieszanów, dnia 24.07.2018 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń wsi Dachnów oraz stronach internetowych Urzędu.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny

 

    Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 24-07-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

1.

Nr działki

1818/11

2.

Obręb

Dachnów

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,0345 ha 

4.

Użytek

(PsIV – 0,0345 ha)

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00030479/3

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

7.

Miejscowy Plan Zagospodarowanie Przestrzennego

„Budownictwa Jednorodzinnego w Dachnowie”. Obszar oznaczony symbolem „KX” ciąg pieszo – jezdny – powierzchnia około 0,08 ha. Projektuje się poszerzenie istniejącego przejścia pieszego do szerokości 6 m w liniach rozgraniczenia, w celu umożliwienia awaryjnego przejazdu (straż pożarna, karetka pogotowia).

8.

Cena nieruchomości

6 800,00 zł

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 10.09.2018 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów do dnia 20.08.2018 r.

 

Cieszanów, dnia 24.07.2018 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń wsi Dachnów oraz stronach internetowych Urzędu.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny

 

   Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 24-07-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

1.

Nr działki

1774

2.

Obręb

Cieszanów

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,0297 ha 

4.

Użytek

(B – 0,0297 ha)

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00027979/4

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w strefie centralnej miasta Cieszanowa.

7.

Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów

Tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej.

8.

Cena nieruchomości

37 400,00 zł

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 10.09.2018 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów do dnia 20.08.2018 r.

 

Cieszanów, dnia 24.07.2018 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń miasta Cieszanów oraz stronach internetowych Urzędu.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                        Zdzisław Zadworny

 

    Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 24-07-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

1.

Nr działki

1775

2.

Obręb

Cieszanów

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,0137 ha 

4.

Użytek

(B – 0,0137 ha)

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00033514/2

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w strefie centralnej miasta Cieszanowa.

7.

Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów

Tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej.

8.

Cena nieruchomości

15 850,00 zł

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 10.09.2018 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów do dnia 20.08.2018 r.

 

Cieszanów, dnia 24.07.2018 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń miasta Cieszanów oraz stronach internetowych Urzędu.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                        Zdzisław Zadworny