Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż  nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Sioło

Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz §6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Cieszanów, położonej w miejscowości Nowe Sioło. Dla działki w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest Księga Wieczysta PR1L/00031247/5.

Obciążenie nieruchomości:

Dział III i IV w/w księgi wieczystej wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

1.

Nr działki

1234/2

2.

Obręb

Nowe Sioło

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,12 ha 

4.

Użytek

(dr – 0,12 ha)

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00031247/5

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zajęta pod drogę wewnętrzną.

Teren działki objęty był wydaną przez Burmistrza Miasta
i Gminy Cieszanów decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK.6733.1.2018 z dnia 05.04.2018 r. dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sieci na terenie Gminy Cieszanów. Budowa łącznika elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV Lubliniec – Brusno”.

Działka mieści się w obszarze planowanym do objęcia rewitalizacją.

7.

Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów

Tereny przeznaczone do zabudowy usługowej i produkcji rolniczej i nierolniczej

8.

Cena wywoławcza nieruchomości

7 500,00 zł

9.

Data i godzina przetargu

18.10.2018 r. godz. 1000

10.

Kwota wadium w zł  /płatna do dnia

 750 zł /10.10.2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 października (środa) 2018 r. w pok. nr 16 Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 lub w kasie tut. Urzędu
najpóźniej w dniu 10-10-2018 r. (za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków
na konto organizatora przetargu)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani
są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

-              pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

-              dokument potwierdzający tożsamość

-              osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

-              osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

-              w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

-              w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z ni ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu  w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

-              w przypadku pełnomocników osób fizycznych innych niż wyżej wymienione, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne oraz sądowe.

 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń  wsi Nowe Sioło. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 16 lub
tel. (0-16) 632 86 71


Cieszanów 2018-09-10